ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีhr

วิสัยทัศน์

 • เป็นองค์กรมืออาชีพด้านการพัฒนาสังคมระดับจังหวัดบนพื้นฐานความพอเพียงมุ่งสู่สังคมคุณภาพ

พันธกิจ

 1. สร้างโอกาสให้กับผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมสามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม
 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครองปกป้องและพัฒนาตลอดจนมีหลักประกันในการดำรงชีวิต
 3. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนานโยบายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ผนึกกำลังทางสังคมเพื่อยกระดับการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมคุณภาพ

 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

hr

วิสัยทัศน์

 • พม. สร้างสังคมคนดี คนมีคุณภาพ

พันธกิจ

 1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
 2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
 3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
 4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต

ค่านิยมองค์การ

 • อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 2. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
 3. ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม
 4. ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560 – 2564

hr

วิสัยทัศน์

 • เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
 2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
 3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
 4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต

ค่านิยมองค์การ

 • อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. สร้างภูมิคุ้มกัน และสงเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
 2. เสริมประสิทธิภาพทางสังคมในลักษณะการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย
 3. ผนึกกำลังทางสังคมจากทุกภาคส่วนและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
 4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial