โครงการสมัชชาครอบครัวและกิจกรรมงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ชื่นชม ความรัก ของคนในครอบครัว ช่วยสร้างครอบครัวแห่งความสุข นับเป็นฐานแรกของการพัฒนาคนให้มีความพร้อมสู่สังคม เป็นประชากรที่มีคุณภาพ เชื่อมั่น ครอบครัวอบอุ่น ภัยใดๆก็เข้ามาย่างกรายไม่ได้

วันวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการสมัชชาครอบครัวและกิจกรรมงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565 โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นปะธานในการประชุมและได้กล่าวชื่นชมแสดงความยินดี กับครอบครัวร่มเย็น พร้อมกันนั้นได้มอบโล่ รางวัล “ครอบครัวร่มเย็น”ให้นางมะลิ เวสสวัสดิ์ และมอบโล่รางวัล”บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว”ให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งมอบรางวัลเกียรติบัตรให้เยาวชนดีเด่นด้วย ทั้งนี้มี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมโครงการสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:จังหวัดเพชรบุรี ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวคนพิการที่ได้รับผลกระทบ จากการติดเชื้อโควิด-19

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคบรรจุเป็นถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้คนพิการประเภทต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดสรรงบประมาณ นำเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ ให้กับผู้พิการผู้พิการและครอบครัวผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินชีวิตอยู่ในภาวะยากลำบาก ที่ควรได้รับการช่วยเหลือเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านปัจจัยสี่ในพื้นที่เพชรบุรี รวมทั้งสิ้นจำนวน 700 ชุด โดยส่งมอบผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปแจกให้ผู้พิการที่อยู่ตามบ้านต่อไป ทั้งนี้นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งมอบสิ่งของดังกล่าว ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเเผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 – 2565 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-16.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเเผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ 2560 -พ.ศ.2565 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการรับมือเเละวิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ภัยพิบัติให้กับคนพิการเเละครอบครัวคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมมาลัยทอง ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ


Share:เข้าร่วมงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) และลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่โคก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลไร่โคก กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) และลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3 ราย ณ พื้นที่ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพช็รพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน


Share:โครงการเพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการเพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2565 ทั้งนี้ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจนจำนวน 2 รายและได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร จำนวน 20 ทุน ณ วัดเทพประชุมนิมิตร (วัดทับคาง) โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share:การประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างและแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง และแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี


Share:โครงการส่งเสริมอาชีพพื้นบ้านกลุ่มเปราะบางกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดย กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการส่งเสริมอาชีพพื้นบ้านกลุ่มเปราะบาง กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสองพี่น้อง ณ ศาลาประชาคมหมู่ 1 เลขที่ 58 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ


Share:ลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 หน่วยงานหลัก จังหวัดเพชรบุรี เพื่อขับเคลื่อนงาน

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 หน่วยงานหลัก จังหวัดเพชรบุรี เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ( กลุ่มผู้สูงอายุ ) พ.ศ. 2565-2569 และประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (wellness Plan) ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการยุติความรุนแรงในครอบครัวได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ความเท่าเทียมระหว่างเพศ กฎหมายด้านครอบครัวและงานบทบาทภาระกิจของ พม. ณ ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โคยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี


Share:พม.เพชรบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในสังคมในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมในพื้นที่อำเภอชะอำ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ประสบปัญหาสูญเสียบุคคลในครอบครัว ณ วัดหนองตาพต อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพ พร้อมจะดำเนินการช่วยเหลือเรื่องเงินสงเคราะห์และให้การช่วยเหลือต่อไป


Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการจัดทำโครงการสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการจัดทำโครงการสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566 เพื่อระดมความเห็นการจัดโครงการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัด แผนพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม และแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี (กศน.) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial