สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด Safety Home Safety Society “บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง” โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจ บทบาทของคนในครอบครัว ที่บ้านคือ เป็น ศูนย์รวมของสมาชิกที่ใช้ช่วงเวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เป็นสถานที่มอบความรัก สร้างความอบอุ่นในครอบครัว ประกอบกับคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กำหนดเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 200 คน กิจกรรมประกอบด้วย การมอบหมวกสีส้มที่เป็นการแสดงถึงการยุติความรุนแรงให้แก่ผู้มาร่วมงานและ การมอบริบบิ้นขาว (White Ribbon ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เพื่อแสดงถึงการร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี และยุติความรุนแรงในครอบครัว โดยการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรี” ทุกรูปแบบ โดยมีนายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้


Share:สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดบูธกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีจัดบูธกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด Safety Home Safety Society “บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง” โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจ บทบาทของคนในครอบครัว ที่บ้านคือ เป็น ศูนย์รวมของสมาชิกที่ใช้ช่วงเวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เป็นสถานที่มอบความรัก สร้างความอบอุ่น ในครอบครัว

ประกอบกับคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้กำหนดเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” ประกอบกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม มีทุกรูปแบบ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในบ้าน โรงเรียน สถานที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ที่น่าจะปลอดภัยที่สุด เช่น บ้านหรือครอบครัว กลับพบว่ามีแนวโน้มของความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน สังคมส่วนรวมก็ยังขาดความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาถือว่า “ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว”

การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันการศึกษา ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 500 คน กิจกรรมประกอบด้วย การมอบริบบิ้นขาว สำหรับความหมายของสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว (White Ribbon) นั้น เป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ชายติดเพื่อแสดงถึงการร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี โดยการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรี” ทุกรูปแบบ แต่ปัจจุบันสัญลักษณ์นี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัวด้วย


Share:พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน พร้อมกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน พร้อมกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน


Share:โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีน้อมนำโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ (วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ) นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสา ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธีได้กล่าวอาศิรวาทเทิดพระเกียรติ โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจึงร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ให้เด็กๆ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่ส่วนใหญ่มีความบกพร่องทางปัญญา ได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มอร่อยอย่างมีความสุขเช่นก๋วยเตี๋ยว ไก่ทอด ไอศกรีม และขนม โดยนักเรียนได้ แสดงจินตลีลาคือหัตถาครองพิภพแทนคำขอบคุณนอกจากนั้นนักเรียนยังได้แสดงผลงานฝีมือศิลปะประดิษฐ การทำขนมทองม้วนตาลโตนด และผลผลิตจากโครงการอาหารกลางวันนักเรียน เช่น ไข่ไก่ เห็ดฟาง เพื่อเป็นฐานสร้างงานอาชีพต่อไปได้ด้วย


Share:ชาวเพชรบุรีซาบซึ้งชาวไทยซิกข์ ตอบแทนคุณแผ่นดิน มอบถุงยังชีพปันน้ำใจบรรเทาทุกข์ให้ชาวบ้านพ้นความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-๑๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี นายเลิศชัย ศรีกุเรชา ผู้แทนชาวไทยซิกข์ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมพิธีรับมอบถุงปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ณ วัดหนองจอก ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีนายเลิศชัย ศรีกุเรชา ผู้แทนชาวไทยซิกข์ ได้เปิดเผยว่า พวกเราชาวซิกข์ได้มาอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ประมาณ ๑๐๐ กว่าปีแล้ว ชาวซิกข์ก็คือคนอินเดียที่เกิดในเมืองไทย เมืองแห่งความภาคภูมิใจ ที่ได้อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าแผ่นดิน ด้วยความสำนึกแผ่นดินที่ให้เราอยู่อย่างมีความสุข มีความเจริญรุ่งเรือง จึงขอตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ให้พี่น้องชาวไทยที่เดือดร้อน ชาวไทยทุกคนที่เปรียบเสมือนเป็นพี่น้องกัน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ นำมาซึ่งความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า ถ้าเวลานี้เราไม่ช่วยกันแล้วเวลาไหนเราจะช่วยกัน ช่วงเวลาวิกฤตที่ชาวไทยซิกข์ ช่วยกันรวบรวมเงิน จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีชาวบ้านมารับมอบจำนวน ๓๐๐ คน โดยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะเหล่ากาชาด ได้นำหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ ไปร่วมแจกให้กับพี่น้องประชาชนด้วย


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial