ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 4 ณ จังหวัดเพชรบุรี และตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.ลงพื้นที่ตรวจเยียมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมเข้าพบนายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือข้อราชการในการแก้ไขปัญหาด้านสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพร้อมทั้งประชุมติดตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. รอบที่ 2 (Progress Review) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. (One Home) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 หลังที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ในรอบที่ผ่านมา และความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.

และในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. เดินทางไปลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


Share:โครงการสมัชชาครอบครัวและกิจกรรมงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ชื่นชม ความรัก ของคนในครอบครัว ช่วยสร้างครอบครัวแห่งความสุข นับเป็นฐานแรกของการพัฒนาคนให้มีความพร้อมสู่สังคม เป็นประชากรที่มีคุณภาพ เชื่อมั่น ครอบครัวอบอุ่น ภัยใดๆก็เข้ามาย่างกรายไม่ได้

วันวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการสมัชชาครอบครัวและกิจกรรมงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565 โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นปะธานในการประชุมและได้กล่าวชื่นชมแสดงความยินดี กับครอบครัวร่มเย็น พร้อมกันนั้นได้มอบโล่ รางวัล “ครอบครัวร่มเย็น”ให้นางมะลิ เวสสวัสดิ์ และมอบโล่รางวัล”บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว”ให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งมอบรางวัลเกียรติบัตรให้เยาวชนดีเด่นด้วย ทั้งนี้มี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมโครงการสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:พม.เพชรบุรี Kick Off เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดเพชรบุรี “(One Step Service Community Center) “

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. One Home จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม Kick Off เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดเพชรบุรี “(One Step Service Community Center) ” จำนวน 84 ศูนย์ โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม


Share:โครงการ “ไม่มีผู้ถูกทอดทิ้ง ในแผ่นดินเพชรบุรี (No One Left Behind)

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดโครงการ “ไม่มีผู้ถูกทอดทิ้ง ในแผ่นดินเพชรบุรี (No One Left Behind) ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้บทบาทภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร บทบาทหน้าหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และ สภาเด็กและเยาวชนตำบล ในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้ัน 260 คน โดยมี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน และมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลให้กับองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น ทั้ง 84 แห่ง


Share:งานสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมองมิติเพศภาวะ”

จังหวัดเพชรบุรี เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง จัดการภัยพิบัติ ภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติ อย่างมีมุมมองมิติเพศภาวะ

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีจัดงานโครงการสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมองมิติเพศภาวะ” ณ โรงแรม รอยัล ไดมอน เพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการจัดงาน และได้มอบประกาศเกียรติคุณและกล่าวยกย่องสตรีผู้มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาสังคม และขอบคุณความร่วมมือร่วมใจ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมงานอาชีพ และที่สำคัญส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคมให้มีความเสมอภาค รวมถึงการยุติความรุนแรงในครอบครัว ทั้งนี้มีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนสตรีจาก 8 อำเภอ จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย


Share:งานวันสตรีสากล อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

วันสตรีสากลเพชรบุรี เชิดชูคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว, สร้างขวัญกำลังใจให้สตรีที่อยู่ในภาวะยากลำบาก,พร้อมแสดงพลังสตรี สวยได้ด้วยผ้าไทย สานมติคณะรัฐมนตรี

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี นายธนภัทร ณ ระนอง นางมัทนา กงเพ็ชร ประธานสตรีอำเภอเมืองเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนสตรีอำเภอเมือง ร่วมงาน”วันสตรีสากล” เพื่อเป็นเกียรติและขวัญและกำลังใจแก่องค์กรสตรีอำเภอเมือง สร้างพลังเครือข่าย รวมส่งเสิรมให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสตรี เพื่อพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งต่อไป ศูนย์ปฏิบัติการยุติความรุนแรงในครอบครัวได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการรณรงค์ อย่างต่อเนื่องด้วยการแจกสื่อ เอกสาร ติดริบบิ้นขาว ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ทราบ นอกจากนั้นยังดูแลครอบครัวเป็นแม่ศรีเรือน ซึ่งฐานความสำเร็จส่วนหนึ่งของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ก็มาจากจุดเล็กๆของเสน่ห์ปลายจวักของแม่ครัว นอกจากนั้นขอชื่นชมคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สามารถเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีในสังคมได้ ณ หอประชุม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


Share:งานวันคนพิการสากลประจำปี 2564 จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี ส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการ ยึดหลักคำขวัญ “อย่าทำอะไรเกี่ยวกับเรา โดยไม่มีเรา (Nothing about us, without us)” ให้โอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ ให้สังคมเกิดการยอมรับ ไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับองค์กรคนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า สู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั้งยืน” เพื่อให้คนพิการ แสดงความสามารถ ให้สังคมรับรู้ ให้การยอมรับ และโอกาสที่เท่าเทียม ร่วมทั้งมอบเกียรติคุณยกย่องอาสาสมัครพัฒนาสังคม สถานที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ รวมทั้งมอบเกียรติคุณยกย่องสตรีพิการดีเด่น นักกีฬาดีเด่นพร้อมรถสามล้อโยกแก่คนพิการ โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด


Share:กิจกรรมเปิดโครงการปลูกต้นไม้ – ปลูกจิตสำนึก เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2564

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดทีม One Home หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการปลูกต้นไม้ – ปลูกจิตสำนึก 200,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (World Soil Day) ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานและมีนายสมชัย เลิศประเสริฐพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้


Share:โครงการอบรมสรุปองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ (อพม.)

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดโครงการอบรมสรุปองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ (อพม.) จำนวน 50 คน ในพื้นที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมณ เทศบาลอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเเละมอบเกียรติบัตรพร้อมกล่าวให้ขวัญกำลังใจเเก่ อาสาสมัครพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)


Share:พม.เพชรบุรี ร่วมบริการฉีดวัคซีน (ซิโนฟาร์ม) เข็ม 2 สำหรับคนพิการในจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้แนวคิด “ประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิด สู่ประชาชน”

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ศปภ.) ร่วมบริการฉีดวัคซีน (ซิโนฟาร์ม) เข็ม 2 สำหรับคนพิการในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 44 คน ภายใต้แนวคิด “ประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิด สู่ประชาชน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ศปภ.) เพื่อนำไปฉีดให้แก่คนพิการ ที่เป็นกลุ่มเปราะบางให้ได้รับวัคซีน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php