สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีมอบอุปกรณ์เครื่องครัว ชุดกาแฟและป้ายประชาสัมพันธ์ ให้แก่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี (อพม.)

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี มอบอุปกรณ์เครื่องครัว ชุดกาแฟและป้ายประชาสัมพันธ์ อพม. ให้แก่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี (อพม.) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร(อพม.) จังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 8 อำเภอ


Share:สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด Safety Home Safety Society “บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง” โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจ บทบาทของคนในครอบครัว ที่บ้านคือ เป็น ศูนย์รวมของสมาชิกที่ใช้ช่วงเวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เป็นสถานที่มอบความรัก สร้างความอบอุ่นในครอบครัว ประกอบกับคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กำหนดเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 200 คน กิจกรรมประกอบด้วย การมอบหมวกสีส้มที่เป็นการแสดงถึงการยุติความรุนแรงให้แก่ผู้มาร่วมงานและ การมอบริบบิ้นขาว (White Ribbon ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เพื่อแสดงถึงการร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี และยุติความรุนแรงในครอบครัว โดยการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรี” ทุกรูปแบบ โดยมีนายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้


Share:สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดบูธกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีจัดบูธกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด Safety Home Safety Society “บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง” โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจ บทบาทของคนในครอบครัว ที่บ้านคือ เป็น ศูนย์รวมของสมาชิกที่ใช้ช่วงเวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เป็นสถานที่มอบความรัก สร้างความอบอุ่น ในครอบครัว

ประกอบกับคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้กำหนดเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” ประกอบกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม มีทุกรูปแบบ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในบ้าน โรงเรียน สถานที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ที่น่าจะปลอดภัยที่สุด เช่น บ้านหรือครอบครัว กลับพบว่ามีแนวโน้มของความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน สังคมส่วนรวมก็ยังขาดความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาถือว่า “ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว”

การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันการศึกษา ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 500 คน กิจกรรมประกอบด้วย การมอบริบบิ้นขาว สำหรับความหมายของสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว (White Ribbon) นั้น เป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ชายติดเพื่อแสดงถึงการร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี โดยการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรี” ทุกรูปแบบ แต่ปัจจุบันสัญลักษณ์นี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัวด้วย


Share:นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการศูนย์พักพิง ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการศูนย์พักพิง ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 1.เทศบาลตำบลท่ายาง 2.เทศบาลตำบลหนองจอก 3.องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน 4.องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า 5.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก 6.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


Share:พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมูเหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมูเหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ตำบลคลองกระแชง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี


Share:พิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 น.นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมพริบพี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน


Share:อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ สายด่วน 1300 จังหวัดเพชรบุรี

วันนพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ สายด่วน 1300 จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานทีม One Home จังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับศุนย์ช่วยเหลือสังคมในการถ่ายโอนคู่สายโทรศัพท์สายด่วน 1300 จากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมได้อย่างทันท่วงที สอดคล้องกับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต พร้อมนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทั้งลงมือฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ สายด่วน 1300 และกระบวนการทำงานและเทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ในการรับสายด่วน 1300


Share:ร่วมออกตรวจจัดระเบียบขอทาน

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด One home ร่วมออกตรวจจัดระเบียบขอทาน ณ ตลาดนัดหน้าเทศบาลชะอำ พบผู้กระทำผิดตามพ.ร.บ.ขอทาน เป็นผู้สูงอายุและพิการ เพศชาย 1 ราย ได้สอบถามเบื้องต้นไม่เป็นผู้กระทำผิด การค้ามนุษย์ จึงทำการตักเตือนเบื้องต้นตามพ.ร.บ.ควบคุมขอทาน และนำตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการลงบันทึกประจำวัน และนำตัวส่งกลับภูมิลำเนา


Share:กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00น.นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่4 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาดโดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน


Share:กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่23 ตุลาคม 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลทหารบกที่ 15 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial