การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เพื่อยกระดับเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ในการดำเนินงานและถ่ายทอดองค์ตวามรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาชุมชน (ศพค.) ให้มีการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน และสามารถยกระดับเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 โดยมีนางสาวณัฎฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุม


Share: