การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางครก คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางครก คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบางครก ครั้ง1/2566

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางครก คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางครก คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบางครก ครั้ง1/2566 วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนบทบาทภารกิจของกลไกในระดับพื้นที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือแนวทางบูรณาการกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนภารกิจด้านสังคมในระดับพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ ระบบแจ้งเหตุทางสังคม ESS help me ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบางครก จังหวัดเพชรบุรี


Share: