การประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2565

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 11.50 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรีจัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯคนพิการและพิจารณาเห็นชอบให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุม


Share: