การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการสวัสดิการสังคมจังหวัดเพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติโครงการสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการสวัสดิการสังคมจังหวัดเพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติโครงการสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรีที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 9 องค์กร 9 โครงการ งบประมาณ 780,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ สำนักงานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี (หลังอำเภอเมืองเพชรบุรี) โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานคณะทำงานฯ


Share: