การประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โครการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล “ VDO Conference “ กิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โครการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี อำเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: