การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เพื่อทราบแผนปฏิบัติการพัฒนาสวัสดิการชุมชน 5 ปี พ.ศ. 2566-2570

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น . นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เพื่อทราบแผนปฏิบัติการพัฒนาสวัสดิการชุมชน 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 คณะทำงานโซน (3 โซน) และสถานการณ์การดำเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนสวัสดิการชุมชน ณ ห้องประชุมสถาบันการเงินชุมชนตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี


Share: