การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับจังหวัดภายใต้หัวข้อ “พลังพลเมืองอาวุโสเพชรบุรี (Phetchaburi Senior Active Citizen) เนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับจังหวัดภายใต้หัวข้อ “พลังพลเมืองอาวุโสเพชรบุรี (Phetchaburi Senior Active Citizen) เนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565 และได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและกล่าวยกย่องเป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม (ระดับจังหวัด)และประธานชมรมผู้สูงอายุที่มีการพัฒนาชมรมดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม (ชั้นล่าง) เทศบาลเมืองเพชรบุรี


Share: