การประชุมโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องมุกดา โรงแรมรอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)


Share: