การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

🚩การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คลิก

https://drive.google.com/file/d/1xf7xa3SyDCtXESYYsHwTGa29hRz5gw9h/view?usp=sharing

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม โทร 042511022

ศูนย์ปฎิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) http://csgcheck.dcy.go.th หรือโทร. 082-091-7245 ,082-037-9767 , 083 – 431 3533 และ 065-731-3199 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร.1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #พม

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน #ดย #DCY ​#โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด #เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด #เงินเด็กแรกเกิด


Share: