ผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันภัย Covid -๑๙

วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบุรี (ONE HONE) และสมาชิก อพม. จังหวัดเพชบุรี ร่วมกันเย็บหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-๑๙ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เมื่อได้ปริมาณที่มากพอ ก็จะนำไปแจกให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และกลุ่มเป้าหมายต่อไป


Share: