กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประกวดภาพถ่ายกิจกรรมครอบครัวเนื่องในวันสงกรานต์ (ปลอดภัย ปลอดอบายมุข) สงกรานต์ปลอดภัย เช็คอินกับครอบครัว

วันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประกวดภาพถ่ายกิจกรรมครอบครัวเนื่องในวันสงกรานต์ (ปลอดภัย ปลอดอบายมุข) สงกรานต์ปลอดภัย เช็คอินกับครอบครัว โดยการแจกสื่อประชาสัมพันธ์ และสติกเกอร์ ให้แก่หน่วยงาน และ ประชาชนทั่วไป
โดยมี นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในกิจกรรม


Share: