กิจกรรม Kick off วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ “Together We Can หยุด ค้า คน” ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมเปิดกิจกรรม Kick off วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ “Together We Can หยุด ค้า คน” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หลังที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม


Share: