กิจกรรม kick off โครงการ “พม. Mobile ปันสุข สู่ชุมชน”

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายภัคพงศ์ ทวีพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยขบวนรถพม. Mobile “ปันสุขสู่ชุมชน” ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีโดยมีนางเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดเพชรบุรี ประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.) และทีม พม.เพชรบุรี ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ทีม One Home จังหวัดเพชรบุรี จัดขบวนรถยนต์บรรทุกถุงยังชีพและมอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกับ อพม.ในพื้นที่ ผู้นำชุมชน (อปท./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบถุงยังชีพถึงบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดระลอกใหม่(กลุ่มเปราะบาง) ในพื้นที่ควบคุมจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 2 อำเภอ 28 ตำบล รวม 200 ชุด รวมทั้งสอบถามปัญหาความต้องการ แนะนำภารกิจกระทรวง พม. และช่องทางการติดต่อผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ในการนี้ นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน One Home จังหวัดเพชรบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน


Share: