ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมทักษะการเป็นวิทยากรอบรมการเลี้ยงลูกเชิงบวก ด้วยหลักสูตรเน็ตป๊าม้า (Net PAMA) ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมทักษะการเป็นวิทยากรอบรมการเลี้ยงลูกเชิงบวก ด้วยหลักสูตรเน็ตป๊าม้า (Net PAMA) ให้กับผู้ที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัวที่ต้องการเครื่องมือหรือเพิ่มพูนทักษะการเป็นวิทยากรครอบครัว วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักสูตรเน็ตป๊าม้าไปสู่ชุมชน ( (Net PAMA Community Delivery) เพื่อขยายผลความรู้ไปยังพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว และเครือข่ายด้านครอบครัว ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 4 รุ่น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม ฯ ดังนี้
รุ่นที่ 3 วันที่ 5 มกราคม 2566
รุ่นที่ 4 วันที่ 2 มีนาคม 2566
รุ่นที่ 5 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
รุ่นที่ 6 วันที่ 6 กรกฏาคม 2566

Share: