ข้อมูลทั่วไปจังหวัด

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี : เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สังกัด : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1  ถนนราชวิถี  ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

 

            สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชื่อเดิมคือ สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดเพชรบุรี จัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2519 ขณะนั้นสังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2536 มีผลบังคับใช้ ซึ่งมีการจัดตั้งกระทรวงและสวัสดิการสังคมขึ้นใหม่ กรมประชาสงเคราะห์จึงได้ไปสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

          ครั้นเมื่อมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบราชการครั้งสำคัญ ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กรมประชาสงเคราะห์ถูกปรับเปลี่ยนชื่อไปตามภารกิจแต่ละด้านภายใต้กรอบของชื่อกระทวงใหม่ คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 เป็นต้นมา และสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดเพชรบุรี ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเพชรบุรี ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2545 ราชการบริการส่วนภูมิภาค เป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี (พมจ.พบ.) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นมา

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial