คู่มือการดูแลคนพิการ ของผู้ช่วยคนพิการ/อพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการ “ผู้สื่อข่าวในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคปอดอักเสบ. จากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙)”


Share: