งานวันคนพิการสากลประจำปี 2564 จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี ส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการ ยึดหลักคำขวัญ “อย่าทำอะไรเกี่ยวกับเรา โดยไม่มีเรา (Nothing about us, without us)” ให้โอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ ให้สังคมเกิดการยอมรับ ไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับองค์กรคนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า สู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั้งยืน” เพื่อให้คนพิการ แสดงความสามารถ ให้สังคมรับรู้ ให้การยอมรับ และโอกาสที่เท่าเทียม ร่วมทั้งมอบเกียรติคุณยกย่องอาสาสมัครพัฒนาสังคม สถานที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ รวมทั้งมอบเกียรติคุณยกย่องสตรีพิการดีเด่น นักกีฬาดีเด่นพร้อมรถสามล้อโยกแก่คนพิการ โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด


Share: