งานวันสตรีสากล อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

วันสตรีสากลเพชรบุรี เชิดชูคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว, สร้างขวัญกำลังใจให้สตรีที่อยู่ในภาวะยากลำบาก,พร้อมแสดงพลังสตรี สวยได้ด้วยผ้าไทย สานมติคณะรัฐมนตรี

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี นายธนภัทร ณ ระนอง นางมัทนา กงเพ็ชร ประธานสตรีอำเภอเมืองเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนสตรีอำเภอเมือง ร่วมงาน”วันสตรีสากล” เพื่อเป็นเกียรติและขวัญและกำลังใจแก่องค์กรสตรีอำเภอเมือง สร้างพลังเครือข่าย รวมส่งเสิรมให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสตรี เพื่อพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งต่อไป ศูนย์ปฏิบัติการยุติความรุนแรงในครอบครัวได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการรณรงค์ อย่างต่อเนื่องด้วยการแจกสื่อ เอกสาร ติดริบบิ้นขาว ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ทราบ นอกจากนั้นยังดูแลครอบครัวเป็นแม่ศรีเรือน ซึ่งฐานความสำเร็จส่วนหนึ่งของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ก็มาจากจุดเล็กๆของเสน่ห์ปลายจวักของแม่ครัว นอกจากนั้นขอชื่นชมคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สามารถเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีในสังคมได้ ณ หอประชุม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


Share: