งานสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมองมิติเพศภาวะ”

จังหวัดเพชรบุรี เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง จัดการภัยพิบัติ ภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติ อย่างมีมุมมองมิติเพศภาวะ

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีจัดงานโครงการสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมองมิติเพศภาวะ” ณ โรงแรม รอยัล ไดมอน เพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการจัดงาน และได้มอบประกาศเกียรติคุณและกล่าวยกย่องสตรีผู้มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาสังคม และขอบคุณความร่วมมือร่วมใจ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมงานอาชีพ และที่สำคัญส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคมให้มีความเสมอภาค รวมถึงการยุติความรุนแรงในครอบครัว ทั้งนี้มีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนสตรีจาก 8 อำเภอ จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย


Share: