จังหวัดเพชรบุรีจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเด็นการจัดงานหลักคือ “ปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเด็นการจัดงานหลักคือ “ปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมโอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป และเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน และคนพิการ ที่เป็นแบบอย่างทางสังคม สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องคนพิการต้นแบบ การแสดงของเด็กนักเรียนพิการ การแสดงผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ ตัดผมฟรี การจัดนิทรรศการและกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรคนพิการ และการจับสลากมอบของขวัญแก่คนพิการจังหวัดเพชรบุรี ส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการ ให้โอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ ให้สังคมเกิดการยอมรับอีกด้วย โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน ฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: