จังหวัดเพชรบุรี ร่วมต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล“Corruption” (ประเทศไทย)

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พร้อมร่วม ประกาศเจตนารมณ์ จะประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต ฯ และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริตในสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี


Share: