จังหวัดเพชรบุรี ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวคนพิการที่ได้รับผลกระทบ จากการติดเชื้อโควิด-19

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคบรรจุเป็นถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้คนพิการประเภทต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดสรรงบประมาณ นำเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ ให้กับผู้พิการผู้พิการและครอบครัวผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินชีวิตอยู่ในภาวะยากลำบาก ที่ควรได้รับการช่วยเหลือเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านปัจจัยสี่ในพื้นที่เพชรบุรี รวมทั้งสิ้นจำนวน 700 ชุด โดยส่งมอบผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปแจกให้ผู้พิการที่อยู่ตามบ้านต่อไป ทั้งนี้นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งมอบสิ่งของดังกล่าว ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: