ทุนเรียนฟรี! มีงานทันที! โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โครงการ”ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง”


Share: