นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการศูนย์พักพิง ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการศูนย์พักพิง ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 1.เทศบาลตำบลท่ายาง 2.เทศบาลตำบลหนองจอก 3.องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน 4.องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า 5.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก 6.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


Share: