ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องรับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชน ประจำปี 2565 (ออนไลน์) ภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ โดยมีหัวข้อกิจกรรมการประชุม คือ “What youth can do in the era of New Normal”


Share: