ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุม


Share: