ประกาศจังหวัดเพชรบุรีเรื่องการขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลอด


Share: