ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


Share: