ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) และแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ


Share: