ประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic cerfiticate in public Procurement : e – cpp) ประจำปีงบประมาณ 2566


Share: