ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกองค์การนอกภาครัฐ (์NGOs) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) และองค์กรธุรกิจเอกชน (Private Sector) ของประเทศไทยเพื่อรับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 6


Share: