ประชุมขับเคลื่อนภารกิจร่วมกันของหน่วยงานทีม One Home ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ3 (สสว.3) ได้จัดการประชุมขับเคลื่อนภารกิจร่วมกันของหน่วยงานทีม One Home ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564 โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมกับหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการและเจ้าหน่าที่ในสังกัดกระทรวงพม.ทีม One Home เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 และขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวง ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 (หลังที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี)


Share: