ประชุมคณะกรรมการการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่1/2565

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่1/2565 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ส่งแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนัสนุนงบประมาณการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล จำนวน 27 กองทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 2,386,341.- บาท ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share: