ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช- มหาราชบรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยผลการพิจารณาที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายบุญเลิศ ยอดแก้ว และนายสำรอง จันทร์งาม เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share: