ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี (CSR) ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2565 เพชรบุรี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ประจำปี 2565 การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจและหารือการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางสาวธัญญรัตน์ สุมนารุจิรางค์ เป็นประธานการประชุม


Share: