ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการสวัสดิการสังคมจังหวัด จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 330,000.-บาท โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานคณะทำงาน


Share: