ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการ จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี (หลังที่ว่าหลังที่ว่าการอำเภอเมืองชั้น 2) โดยมีนางสาวศริญญา รอดสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการประชุม


Share: