ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับสนับสนุนและการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับสนับสนุนและการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 12 ราย รายละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 360,000 บาท ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หลังที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: