ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและพิจารณาการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและพิจารณาการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี (หลังที่ว่าการอำเภอ ชั้น 2) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


Share: