ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3/2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุม โดยวาระการประชุมที่สำคัญคือเรื่องการพิจารณาเห็นชอบโครงการที่ขอรับกาสนับสนุนจากกองทุนฯ การพิจารณาเห็นชอบให้กู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉินสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ทั้งสิ้นจำนวน 53 ราย การพิจารณาเห็นชอบให้กู้ยืมเงินสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 16 ราย


Share: