ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น จังหวัดละ 2 คน ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีมีเยาวชนเสนอชื่อเข้ารับพิจารณาฯ จำนวน 4 คน โดยที่ประชุมมีมติพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 คน ได้แก่

1. นายณัฐกิตต์ แก้วเก่า ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

2. นางสาวกนกวรรณ เย็นวารี ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ทั้งนี้มีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการการคัดเลือก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share: