ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 11 ครอบครัว เด็ก 20 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123,000 บาท โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม


Share: