ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 9 องค์กร 9 โครงการ งบประมาณ 780,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ สำนักงานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี (หลังอำเภอเมืองเพชรบุรี) โดยมีนายณัฐ แก้วสว่าง ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นประธานการประชุมฯนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการฯ


Share: