ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ สำนักงานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนค่าใช้จ่ายงบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาคัดเลือกโครงการสวัสดิการสังคมต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อเสนอโครงการสวัสดิการสังคมต้นแบบระดับจังหวัดเข้ารับการคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2565


Share: