ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการสนับสนุนสงเคราะห์รายบุคคลแก่ครอบครัวและเด็ก จำนวน 7 ครอบครัว เด็ก 16 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 122,000.- บาท และพิจารณาเห็นชอบ 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000.- บาท ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม


Share: