ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 330,000.-บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายวิเชียร เรียบร้อย ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดกุ่มสามัคคี จำกัด (ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน) เป็นประธานการประชุมฯ และนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการในการประชุมฯ


Share: